ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Международная патентная классификация (МПК) : Раздел С Химия и металлургия / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР. - Москва : ЦНИИПИ, 1968. - 158 с.

საპატენტო ინფორმაცია გამოგონებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია

025.491 :621.030
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.