ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Систематический указатель акцептованных заявок Японии по национальной классификации изобретений за 1972 г. : Серия 4 : (кл.49 - 76, 136) / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. - Москва : ЦНИИПИ, 1974. - 150с.

საპატენტო ინფორმაცია საპატენტო დოკუმენტაცია საპატენტო ძიება იაპონიის განაცხადების სისტემატური საძიებელი

347.77.028 : 019.9 (520)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.