ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Систематический указатель акцептованных заявок Японии по национальной классификации изобретений за 1974 г. : Серия 2 / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. - Москва : ЦНИИПИ, 1977. - 199,[1] с.

საპატენტო ინფორმაცია საპატენტო დოკუმენტაცია იაპონიის განაცხადების სისტემატური საძიებელი

347.77.028.1 :( 083.86) (520)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.