ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Нумерационный указатель акцептованных заявок Японии за 1973 г. : Часть 2 / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. - Москва : ЦНИИПИ, 1975. - 230 с.

საპატენტო ინფორმაცია საპატენტო დოკუმენტაცია იაპონიის განაცხადების ნუმერაციული საძიებელი

347.77.028 : 019.9 (520)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.