ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Именной указатель акцептованных заявок Японии за период с 1963 по 1969 гг.: Часть 2 : 7серия ( кл .96 - 113 ) / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. - Москва : ЦНИИПИ, 1975. - 466 с.

საპატენტო ინფორმაცია საპატენტო დოკუმენტაცია იაპონიის განაცხადების ნუმერაციული საძიებელი

347.77.028 : 019.9 (520)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.