ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Скрипник, Анатолий Иванович

Алгебраическая структура алгоритмов нелинейной механики / Анатолий Скрипник ; АН Укр. ССР. Ин-т математики. Препринт 80-27. - Киев : Ин-т математики АН УССР. 1980. - 302 с. : с ил.

Резюме на груз. и англ. яз.

ალგებრა არაწრფივი მექანიკა ალგორითმები

512
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.