ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Нумерационный указатель акцептованных заявок Японии за 1975 г. : Часть 2 / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. - Москва : ЦНИИПИ, 1977. - 397 с.

საპატენტო ინფორმაცია საპატენტო დოკუმენტაცია საპატენტო ძიება იაპონიის განაცხადის ნუმერაციული საძიებელი

347.77.028 : 019.9 (520)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.