ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Указатель классов изобретений США : Том 17 : (Перечень рубрик) классы 350-444 / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. - Москва : ЦНИИПИ, 1977. - 323 с.

საპატენტო ინფორმაცია აშშ გამოგონებათა კლასების საძიებელი

608.3:025.49(083.86)(73)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.