ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Стяжкин, Н. И.

Краткий очерк истории общей и математической логики в России / Н. И. Стяжкин, В. Д. Силаков. - Москва : Высш. школа, 1962. - 87с. : с черт. 22см.

Библиогр. : с. 81-83.

მათემატიკური ლიგიკა ისტორია რუსული ფილოსოფია

510.6+1(09)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.