ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Всесоюзная конференция по математической логике, 5-я . Новосибирск, 27-29 ноября1979 г. : Тезисы докладов / АН СССР. Ин-т математики. Сиб. отделение. - Новосибирск, 1979. - 172 с.

Пятая Всесоюзная конференция по математической логике, посвященная 75-летию академика А. И. Мальцева.


Мальцев, А. И.

მათემატიკა მათემატიკური ლოგიკა კონფერენციები

510.6(063)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.