ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Задачи выбора на четких и нечетких данных : 1988 / Отв. ред. О. А. Коссов ; ВНИИ систем. исследования. - Москва : ВНИИСИ, - v.

0202-5280

პერიოდიკა მათემატიკა სიმრავლეთა თეორია

001(05)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.