ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

V Всесоюзная конференция по качественной теории дифференциальных уравнений, 22-24 августа 1979 г. : Тезисы докл. - Штиинца, 1979. - 204 с.

В надзаг.: АН КазССР. Ин-т математики и механики

დიფერენციალური განტოლებები კონფერენციების მასალები

517.9
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.